oureko WEB hlavicka

Integrovaný manažerský systém

INTEGROVANÁ POLITIKA QMS, EMS a BOZPS

Společnost má vytvořen integrovaný systém dle ČSN EN ISO 9001 a 14001 a ČSN OHSAS 18001 Vedení společnosti si je vědomo odpovědnosti za kvalitu všech svých produktů při dodržování zásad bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Na základě našich zkušeností z působení v oblasti opravárenství a servisní činnosti pro ELE Ledvice a Komořany se zavazujeme v zájmu udržení a zlepšení své pozice v této oblasti a v souladu s firemní vizí dodržovat právní požadavky a jiné požadavky zainteresovaných stran, ke kterým se společnost zavázala a dodržovat následující strategické záměry : 

1.Zákazník je pro nás hlavním článkem podnikání !

Naše Hodnoty

a. Udržovat a postupně zdokonalovat systematické zjišťování potřeb a očekávání zákazníků v oblasti opravárenství a servisní činnosti pro ELE Ledvice a Komořany. Vyhodnocováním získaných informací zjišťovat priority zákazníků v oblasti kvality a jejich naplňováním při realizaci zakázek usilovat o neustálé zvyšování jejich spokojenosti.
b. Prohlubovat systém vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesních kvalit.
c. Realizovat a dále postupně racionalizovat a zdokonalovat integrovaný systém. Systémovým přístupem optimalizovat činnosti a tím i náklady a tak zabezpečovat zdroje pro rozvoj společnosti a konkurence schopné ceny pro zákazníky.
d. Pro zabezpečení vysoké kvality produktů firmy pečlivě vybírat a hodnotiti všechny dodavatele ovlivňující kvalitu těchto produktů a s vybranými dodavateli úzce spolupracovat s cílem získání oboustranné důvěry v dodavatelsko odběratelských vztazích.
e. Po ukončení a předání zakázky zákazníkovi zjišťovat jeho spokojenost s provedenou prací, jakostí všech produktů, vystupováním a spoluprací vedoucích pracovníků.
f. Využívat oprávněných připomínek a stížností ke stanovení nápravných a preventivních opatřeních ke zlepšování systému kvality.
g. Minimálně jednou za rok provádět přezkoumání integrovaného systému, cílů a cílových hodnot

2. Chceme zachovat přírodu pro další generace !

Příroda je zdrojem života a proto se zavazujeme :

a. K preventivním opatřením na ochranu životního prostředí
b. Udržovat, dokumentovat a zlepšovat systém environmentálního managementu
c. Stanovovat environmentální cíle a programy pro jejich plnění na základě používaných technologií a environmentálních dopadů
d. K prevenci znečišťování
e. Vést všechny své zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajišťovat jejich vzdělávání
f. Vytvářet potřebnou dokumentaci, vést záznamy a podávat důkazy o dodržování požadavků na zachování a zlepšování stavu životního prostředí
g. K informování dodavatelů a veřejnosti o systému EMS

3. Pracujeme bezpečně !

Lidský život a zdraví jsou nenahraditelné hodnoty a proto se zavazujeme:

a. postupně snižovat rizikovost práce a stále vyhledávat možná rizika činnosti a vést své podřízené k tomu, aby je znali, upozorňovali na ně a pracovali maximálně bezpečně
b. uplatňovat preventivní opatření s cílem zvyšovat bezpečnost práce a předcházet kolizním situacím
c. usilovat o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, požární ochrany a ochrany životního prostředí
d. uplatňovat bezpečné pracovní postupy a zavádět nové stroje a zařízení s nejvyšší možnou prioritou ochrany zdraví zaměstnanců, k zabránění škodám na majetku
e. vést zaměstnance k odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví ostatních osob na pracovišti
f. srovnávat výsledky společnosti s výsledky zákazníků i konkurence
g. vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních rizik, počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku nemocí z povolání.

S integrovanou politikou byli seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.

V Ledvicích, dne 4. ledna 2014, Jednatel společnosti, Ing. Pavel Záhorec

Kontaktujte nás:

Oúreko s.r.o.

Kontakty